Rapport: World Energy Outlook 2020

World Energy Outlook 2020

Den årlige analysen til Det internasjonale energibyrået (IEA) ser på den globale energiutviklingen frem mot 2050. Rapporten fokuserer også på hvilken innvirkning Covid-19 vil ha på energisektoren de neste ti årene, samt hvilke tiltak som kan akselerere overgangen til fornybar energi.

IEA skriver at koronapandemien har skapt større forstyrrelser i energisektoren enn noen annen hendelse i nyere historie, og den vil etterlate seg spor i mange år fremover. Rapporten anslår at det globale energiforbruket vil reduseres med 5% i år, og energirelaterte CO2-utslipp vil falle med 7%. Investeringene i energisektoren vil falle med 18%, og verst går det utover olje- og kullsektoren. Det er ventet at etterspørselen etter olje og kull vil falle med henholdsvis 8% og 7% i 2020. Etterspørslene etter olje vil trolig flate ut fra 2030, men rapporten påpeker at en forlenget økonomisk nedtur kan redusere etterspørselen med så mye som 4 millioner fat om dagen. Kull vil aldri komme tilbake til tidligere nivåer, og IEA anslår at kull vil utgjøre mindre enn 20% av energimiksen innen 2040. Etterspørselen etter naturgass kan øke med 30% innen 2040, og vil i hovedsak skyldes økt etterspørsel fra Sør- og Øst-Asia.

Årets utgave av World Energy Outlook er delt inn i fire fremtidsscenarier:

  1. Planlagte tiltak (stated policies):Pandemien kommer gradvis under kontroll i 2021, og verdensøkonomien er tilbake på samme nivå som før krisen . Dette scenariet tar utgangspunkt i alle planlagte tiltak, og at disse blir gjennomført.
  2. Forsinket gjenreising (delayed recovery): Scenariet tar utgangspunkt i de planlagte tiltakene, men pandemien vil dra ut og føre til varige økonomiske konsekvenser. Verdensøkonomien vil tidligst være tilbake til normalen i 2023, og i det neste tiåret vil vi se den laveste veksten i global energietterspørsel siden 1930-tallet.
  3. Bærekraftig utvikling (sustainable development): Investeringene i fornybar energi vil øke kraftig, og verden ligger an til å nå målene i Paris-avtalen. Flere fattige vil ha tilgang på energi og luftkvaliteten er bedre.
  4. Nullutslipp innen 2050 (net zero emissions by 2050): Flere bedrifter og land har oppnådd klimanøytralitet i 2050, og verden vil ha netto nullutslipp innen 2070. Dette scenariet regner også ut hva som må til de neste ti årene for å oppnå klimanøytralitet.

Andelen fornybare energikilder vokser raskt i alle scenariene, med solenergi i førersetet. Vannkraft vil være fremdeles være den største kilden til fornybar kraft, men det er i hovedsak solenergi som vil drive den kraftige veksten i fornybar energi, etterfulgt av vindkraft på land og til havs. Hydrogen, CO2-fangst -og lagring, og kjernekraft trekkers også frem som viktig.

Hvilket scenario verden ender opp i vil avhenge av valgene politikere og selskaper foretar. IEA understreker at verden må gjøre en mye større innsats for å redusere klimagassutslippene. Dersom man skal redusere utslippene med minst 40% innen 2030, må blant annet energikilder med lave utslipp utgjøre 75% av global strømproduksjon i 2030. I tillegg må det investeres betydelig i ny teknologi.IEA anbefaler også at styresmakter verden over bruker gjenresingspakkene til å akselerere grønn vekst.

For mer informasjon, kan du lese sammendraget gratis herDen fullstendige rapporten må kjøpes.

Bilde © IEA

Artikkel fokus
Marked