CleanAtlantic – Arbeider mot marin forsøpling

Prosjektakronym
CleanAtlantic

Det estimeres at tusenvis av biter søppel flyter rundt i hver eneste kvadratmil i havene, og utgjør en trussel mot livet i havet. Kampen mot marin forsøpling er et viktig tema ettersom det er blitt et stort problem. Forskere advarer om at det vil være mer plast i havet enn fisk innen 2050 dersom vi ikke gjør noe.

Interreg-prosjektet CleanAtlantic har som mål å beskytte biologisk mangfold og økosystemtjenester i Atlanterhavsområdet ved å forbedre mulighetene for å overvåke, forhindre og fjerne (makro) marin forsøpling. Prosjektet vil også bidra til å bevisstgjøre og endre holdninger, samt til å forbedre systemer for avfallshåndtering.

Prosjektets hovedmål er:

  • Å danne en oversikt over situasjonen, eksisterende kunnskap, data og initiativer i Atlanterhavsregionen og identifisere kunnskapshull
  • Å gjennomgå gjeldende systemer for å overvåke og registrere marin forsøpling, og for å utarbeide og levere protokoller, verktøy og indikatorer for å fylle overvåkingsbehov
  • Utvikling av modelleringsverktøy som kan forutsi opprinnelse, sirkulasjon til marin søppel, samt hvor det vil ende opp. I tillegg vil dette bidra til utvikling og forbedring av regionale kart over akkumuleringspunkter ved bruk av modeller, fjernmålingsteknologier, og ubemannede luft-, overflate- og undervannssystemer
  • Forebygging av marin forsøpling ved å utvikle beste fremgangsmåter for å redusere avfallstilførsel fra fiske- og havnesektorer
  • Implementere initiativ for å fiske etter søppel, for å redusere tilstedeværelsen av "forlatte, mistede og ellers forkastet fiskeutstyr" på havbunnen, og å utvikle beste praksis for rutinemessig opprydding av strandsøppel av lokale myndigheter
  • Levere opplærings- og bevissthetsaktiviteter rettet mot ulike målgrupper. Herunder blant annet for å overføre prosjektutdata til kompetente myndigheter og sentrale interessenter for å forbedre ledelsen og legge til rette for implementering av MSFD (Marine Strategy Framework direktiv)

Siden oppstarten av prosjektet har partnere samlet inn og analysert tilgjengelige data om marin forsøpling for å få en omfattende oversikt over dens tilstedeværelse i de forskjellige havområdene og identifisere kunnskapshull angående marin forsøpling i Atlanterhavsområdet. Partnerne driver med identifisering og kartlegging av viktige interessenter, relevante initiativer og god praksis. Dette skal også bidra til å øke bevisstheten om påvirkningen marin forsøpling har på atlantiske økosystemer – som igjen skal bidra til å redusere maritim forsøpling.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€349 241
EU-tilskudd
€2436930
Kontakt prosjekt
Address:

 C/ Eduardo Cabello s/n
36208 Bouzas-Vigo
Pontevedra
ESPAÑA

Telephone :

 +34 986 247 047
 +34 986 296 019

Email:

 cleanatlantic@cetmar.org