WinWind – Vil øke sosial aksept for utbygging av vindkraft

Prosjektakronym
WinWind - Winning social acceptance for wind energy in wind energy scarce regions

 

WinWind undersøker faktorer som påvirker folks aksept av vindkraft i ulike regioner i Europa. Målet er å gjøre markedsopptaket av vindkraft mer sosialt inkluderende slik at det blir større sosial aksept for vindkraftprosjekter i regioner hvor det ikke er bygget ut vindkraft før (wind energy scarce regions, WESR).

EU-kommisjonen ønsker mer vindkraft i Europa, men motstand fra innbyggere kan bremse veksten. WeWind ønsker derfor å øke folks aksept for vindprosjekter. Forskerne undersøker vindkraftpotensialet i regioner i Norge, Tyskland, Spania, Italia, Latvia og Polen. De forsøker å identifisere markedsbarrierer og sosial aksept i hvert land, og skaper møteplasser hvor interessenter kan treffes for å diskutere vindkraftutbygging. Resultatene skal gjøres tilgjengelige i form av et interaktivt nettverktøy der god praksis skal inspirere lokale løsninger. Prosjektet skal også utvikle et sett med nøkkelkriterier og prinsipper for hvordan man skal sikre at vindkraftutbygging blir rettferdig og sosialt inkluderende.

De største barrierene er knyttet til dyreliv, naturmangfold, boligpriser, støy og visuelle virkninger. Det er også ansett som negativt for turistnæringen. I Norge er også mange imot vindkraftutbygging ettersom vi har mye vannkraft og allerede eksporterer mer enn vi bruker. Det kan derfor være utfordrende og øke den sosiale aksepten.

De største driverne for sosial aksept

Forskerne har kommet frem til at inkluderende planlegging og møteplasser for interessenter er de viktigste faktorene for sosial aksept. Det et viktig at beslutningsprosessen er åpen og rettferdig, og at innbyggerne føler de blir inkludert fra start til slutt. Det er også viktig at de får tilgang på god og nøytral informasjon. Prosjektet viser videre at folk er mer positive til vindkraftutbygging når utbyggerne er lokale og man tydelig kan vise hvilke økonomiske fordeler det vil få for lokalsamfunnet (nye inntekter, arbeidsplasser etc). Et annet aspekt som kan øke aksepten er «Energy citizenship», der innbyggerne får ta del på eiersiden og være med i beslutningsprosessen.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 124 462
EU-tilskudd
€2124462
Kontakt prosjekt